ALGEMENE LEVERINGS- en VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 - DEEL VAN DE OVEREENKOMST

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen AVM SERVICE BVBA en haar klant. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op occasionele leveringen en diensten. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de klant, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn. Door het aangaan van een overeenkomst met AVM SERVICE BVBA verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. De overeenkomsten worden te goeder trouw uitgevoerd. Geen enkel van de bepalingen vervat in de algemene voorwaarden mag door de partijen als een stijlclausule worden beschouwd. Geen enkele toegeving of afwijking van onderhavige algemene voorwaarden kan door de klant ingeroepen worden, noch als een verworven recht beschouwd worden. Indien één of meerdere van onderhavige voorwaarden onafdwingbaar of nietig zouden zijn, doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen en worden de betreffende onafdwingbare en/of nietige bepalingen vervangen door bepalingen die de bedoeling van de partijen het meest benaderen. De titels van de artikels van deze algemene voorwaarden zijn louter indicatief.

ART. 2 – OFFERTES

Onze bestekken en offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Alle prijzen zijn in EUR/ €. Bestekken en offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, taksen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt AVM SERVICE BVBA zich het recht voor de prijzen, tot aan de facturatie, op evenredige wijze aan te passen. Bestellingen door de klant zijn onherroepelijk. Bestellingen zijn slechts bindend voor AVM SERVICE BVBA als zij de bestellingen aanvaard heeft door middel van een schriftelijke bevestiging of door uitvoering van de overeenkomst door AVM SERVICE BVBA. De klant dient de bevestiging door te nemen en AVM SERVICE BVBA onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties. Indien de eventuele non conformiteit niet gemeld is binnen 3 dagen na de datum van de orderbevestiging, wordt de orderbevestiging onweerlegbaar vermoed identiek te zijn aan de bestelling van de klant. Bestellingen worden genoteerd onder de opschortende voorwaarde dat de bestelde goederen nog in voorraad zijn.

ART. 3 - WERKBON

Ondertekening van een werkbon door de klant impliceert dat de klant erkent dat de daarin opgenomen werken door AVM SERVICE BVBA volgens de regels van de kunst werden uitgevoerd en het werk als opgeleverd dient te worden beschouwd.

ART. 4 - BETALING PRIJS

De geleverde goederen en diensten dienen contant betaald te worden. AVM SERVICE BVBA is gerechtigd de goederen te factureren naar gelang de leveringen van goederen en diensten, zelfs indien deze laatste gedeeltelijk gebeuren.

AVM SERVICE BVBA behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik van de uitvoering van het contract een waarborg te eisen van de klant. 

ART. 5 - MEERWERKEN EN ONDERAANNEMING

Voor zover meerwerken, zijnde werken die niet inbegrepen zijn in de offerte, dienen uitgevoerd, geschieden deze tegen het geldende uurtarief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De klant verklaart voorafgaandelijk ingelicht te zijn over het thans geldende uurtarief. De uitvoering van meerwerken is in hoofde van AVM SERVICE BVBA een inspanningsverbintenis, ongeacht het bereikte resultaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. AVM SERVICE BVBA kan haar levering van goederen en diensten uitbesteden aan een derde.

ART. 6 -  UITVOERINGS en LEVERINGSTERMIJNEN

De overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen zijn altijd indicatief. Indien AVM SERVICE BVBA omwille van een oorzaak onafhankelijk van haar wil of ingevolge overmacht zich in de mogelijkheid bevindt om een vooropgestelde, indicatieve uitvoerings- of leveringstermijn te respecteren, kan zij behoudens hetgeen gesteld in artikel 20, de termijn op elk ogenblik door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving verlengen. Vertraging in de uitvoering van de verbintenis alsook overschrijding van de overeengekomen termijn door AVM SERVICE BVBA geeft in geen geval recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. De levering, het onderhoud en/of herstelling gebeurt bij AVM SERVICE BVBA, behoudens andersluidende afspraak. Indien dit gebeurt op locatie, dan gebeurt dit op kosten en op risico van de klant. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico en kosten van de klant. Indien de klant de goederen niet afhaalt op de hem/haar meegedeelde datum, behoudt AVM SERVICE BVBA zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

ART. 7 -  INSTALLATIE, OPSTELLING EN AANSLUITING

De klant dient te voorzien in de vereiste (nuts)voorzieningen (oa. electriciteits- en waterleidingen) op de plaats waar het goed geïnstalleerd zal worden. Indien de klant niet heeft voorzien in de vereiste (nuts)voorzieningen (elektriciteits- en waterleidingen) dan zal AVM SERVICE BVBA zo mogelijk de nodige werken uitvoeren tegen betaling van het gebruikte materiaal en van de werkuren. Indien het goed op de contractueel overeengekomen datum omwille van een gebrek aan (nuts)voorzieningen niet kan worden geplaatst, dan zullen de kosten (onder andere van verplaatsing en uurloon) worden gefactureerd. Het elektriciteits- en waterverbruik wordt uitsluitend door de klant gedragen.

ART. 8 - LOCATIE

De klant voorziet in een gratis parkeerruimte voor AVM SERVICE BVBA tijdens haar aanwezigheid.

ART. 9 - PROTESTEREN FACTUUR

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen zeven dagen na de factuurdatum. Bij gebreke aan dit aangetekend schrijven binnen zeven dagen na de factuurdatum wordt de factuur dan ook geacht definitief aanvaard te zijn.

ART. 10 - NIET BETALING OF LAATTIJDIGE BETALING

Ontvangen betalingen worden door AVM SERVICE BVBA eerst aangerekend op de vervallen intresten en schadevergoedingen, vervolgens op de hoofdsom van de eerst vervallen factuur. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een interest op van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een gehele maand, tot de dag der gehele betaling. De eventueel toegestane kortingen vervallen in geval van laattijdige betaling. In geval van wanbetaling of het niet-naleven van welke verplichting ook is, onafgezien van de intrestvergoeding, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 12 % van het factuurbedrag (met een minimum van 25 EUR en een maximum van 2500 EUR als schadebeding per factuur). Deze forfaitaire schadevergoeding is tevens verschuldigd indien er respijttermijnen zouden worden toegestaan. In geval van laattijdige betaling van één factuur worden alle andere facturen, zelfs de niet vervallen facturen, of de factuur waarvoor een betalingstermijn verleend werd, ineens opeisbaar. AVM SERVICE BVBA heeft bovendien het recht vergoed te worden voor alle overige kosten zoals onder meer invorderingskosten en gerechtskosten, kosten en erelonen van de advocaat waarop AVM SERVICE BVBA beroep dient te doen zowel voor buitengerechtelijke als gerechtelijke stappen tot inning, evenals onkosten verbonden aan onbetaalde wissels. Al deze kosten zijn immers niet in de forfaitaire schadevergoeding inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

ART. 11 - EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO OVERDRACHT

De verkochte goederen blijven eigendom van AVM SERVICE BVBA tot aan de volledige betaling met inbegrip van eventuele rente en kosten. Zolang de verkoper volgens de bepalingen van deze clausule het eigendomsrecht heeft over de geleverde goederen, blijft de klant aansprakelijk voor het in goede staat houden van deze goederen. De klant verbindt er zich toe de goederen te verzekeren voor alle risico’s. De klant mag de geleverde producten bovendien niet wijzigen, verpanden, verkopen of op enigerlei wijze bezwaren. Indien de klant de producten bezwaart vóórdat het eigendomsrecht op hem is overgegaan, aanvaardt de klant dat de inkomsten voortvloeiend uit de vervreemding van de producten uitsluitend toekomen aan AVM SERVICE BVBA. Die inkomsten worden door de klant afzonderlijk van zijn algemene fondsen bijgehouden. Niettegenstaande de clausule van het eigendomsvoorbehoud, gaan alle risico’s echter over op de klant van bij de contractsluiting. In geval van bewarend of uitvoerend beslag op het goed of enige andere mogelijke aantasting van het eigendomsrecht van AVM SERVICE BVBA, is de klant ertoe gehouden om binnen de 24 uur, op straffe van aansprakelijkheid, dit aan AVM SERVICE BVBA te melden, alsmede onmiddellijk het eigendomsvoorbehoud van AVM SERVICE BVBA aan de derde te melden. Uitgezonderd in het geval van een koop-verkoopovereenkomst tussen de klant en AVM SERVICE BVBA, verbindt de klant er zich toe de goederen waarvan AVM SERVICE BVBA eigenaar is en blijft, niet over te dragen aan of ter beschikking te stellen van derden, zonder de voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van AVM SERVICE BVBA.

ART. 12 - SCHULDVERGELIJKING

Schuldvergelijking zal automatisch en van rechtswege plaatsvinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke beslissing, niettegenstaande elke overdracht van rechten waarop zij betrekking hebben, in geval van de opening van een insolventieprocedure (faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening) of in geval van een beslag of enig ander geval van samenloop. In geval van faillissement of gerechtelijk akkoord vervallen tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle toegestane betalingsfaciliteiten en zal ook op deze bedragen schuldvergelijking worden toegepast. Krachtens de Wet financiële zekerheden, zal deze schuldvergelijking tegenstelbaar zijn aan alle derden met inbegrip van de overige schuldeisers van de klant.

ART. 13 - VRIJWARING

De vrijwaringsplicht van AVM SERVICE BVBA beperkt zich tot het bedrag van de betrokken factuur. In ieder geval verbindt de klant er zich toe aan AVM SERVICE BVBA alle elementen te bezorgen betreffende de beweerde schade die hij zou ondergaan, teneinde een tijdige vordering van AVM SERVICE BVBA mogelijk te maken ten laste van eventueel verantwoordelijke partijen. In geval van niet-naleving van deze laatste bepaling is AVM SERVICE BVBA bevrijd van elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. AVM SERVICE BVBA is niet aansprakelijk voor de productaansprakelijkheid zoals bepaald in de wet van 25.02.1991.

ART. 14 - AANSPRAKELIJKHEID VAN AVM SERVICE BVBA

De aansprakelijkheid van AVM SERVICE BVBA is steeds beperkt tot de terugbetaling van de waarde van de gebrekkige goederen en/of diensten. AVM SERVICE BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor andere rechtstreekse noch onrechtstreekse schade zoals onder meer omzetverlies. De klant draagt het risico van eventuele schade ten gevolge van dataverlies.

ART. 15 - KLACHTEN IN VERBAND MET ZICHTBARE GEBREKEN EN DIENSTEN

Klachten in verband met zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen moeten schriftelijk en aangetekend bij AVM SERVICE BVBA toekomen binnen drie dagen na levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. Klachten in verband met geleverde diensten zijn slechts geldig wanneer de klant deze door middel van een aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen drie dagen na levering aan AVM SERVICE BVBA kenbaar gemaakt heeft. Het bestaan van klachten ontheft de klant niet van zijn verplichtingen ten aanzien van AVM SERVICE BVBA. Voor zover de klant op het ogenblik van levering van goederen of diensten niet zou aanwezig zijn, betekent dit dat hij instemt met de levering en dat hij afziet van mogelijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van AVM SERVICE BVBA aangaande de levering van goederen of diensten. Gebrek aan overeenstemming onder meer met betrekking tot de maten, kleuren en presentatie van de goederen worden uitdrukkelijk en in alle gevallen als zichtbare gebreken beschouwd. Deze opsomming is niet beperkend. De conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken worden verondersteld bij de ontvangstname door de klant gecontroleerd te zijn. Geringe, in de branche toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen zoals onder meer met betrekking tot de kwaliteit, hoeveelheid, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor klachten opleveren.

ART. 16 - VERBORGEN GEBREKEN EN FOUTEN

AVM SERVICE BVBA is niet verantwoordelijk voor en bijgevolg tot geen garantie en/of schadevergoeding verplicht voor verborgen gebreken, en evenmin voor fouten, behalve in geval van eigen zware fout of opzet en in geval van  zware fouten begaan door haar aangestelden. Geringe, in de branche toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen zoals onder meer met betrekking tot de kwaliteit, hoeveelheid, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor klachten opleveren. Ten aanzien van consumenten in de zin van de wet van 14 juli 1991 is AVM SERVICE BVBA is niet verantwoordelijk voor en bijgevolg tot geen garantie en/of schadevergoeding verplicht voor verborgen gebreken, en evenmin voor fouten, behalve in geval van eigen zware fout of opzet en in geval van  zware fouten én opzet begaan door haar aangestelden.

ART. 17 - INGEBREKE BLIJVEN

Ingeval de klant in gebreke blijft deze overeenkomst of elke andere met AVM SERVICE BVBA afgesloten overeenkomst gedeeltelijk of geheel uit te voeren (waaronder begrepen niet-tijdige betaling), is AVM SERVICE BVBA gerechtigd van rechtswege en zonder aanmaning de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding of andere verplichtingen in hoofde van AVM SERVICE BVBA Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant. Enkel in geval de overeenkomst gesloten is met een consument in de zin van de wet van 14 juli 1991, zal in geval de verkoper in gebreke blijft de overeenkomst uit te voeren de consument het recht hebben de overeenkomst op te zeggen op voorwaarde dat zij AVM SERVICE BVBA schriftelijk aangemaand heeft en AVM SERVICE BVBA hieraan geen gevolg heeft gegeven binnen een redelijke termijn van drie maanden.

ART. 18 - VERBREKINGSBEDING

In geval huidige overeenkomst wordt verbroken of ontbonden door de klant, dan zal de klant ten titel van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding wegens winstderving aan AVM SERVICE BVBA een bedrag verschuldigd zijn van 35% van de overeengekomen contractsprijs. Het recht op deze schadevergoeding geldt zonder dat AVM SERVICE BVBA bewijs moet leveren van de schade en de omvang van de schade. De schadevergoeding kan worden verhoogd met de effectief door AVM SERVICE BVBA gemaakte kosten.

Enkel in het geval de overeenkomst gesloten is met een consument in de zin van de wet van 14 juli 1991, zal ingeval AVM SERVICE BVBA de overeenkomst zonder gegronde reden ontbindt of verbreekt, een schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10 % van de overeengekomen contractsprijs.

ART. 19 - ONTBINDING OVEREENKOMST

AVM SERVICE BVBA behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, aanvraag collectieve schuldenregeling, kennelijk onvermogen, materiële en aanhoudende inbreuken op deze algemene voorwaarden en verzuim deze inbreuken te herstellen binnen 30 dagen na de aangetekende kennisgeving ervan,  alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

AVM SERVICE BVBA behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst op elk ogenblik op te zeggen zonder een vergoeding verschuldigd te zijn, mits zij een opzegtermijn van drie maanden respecteert.

In geval van ontbinding door de klant is de klant gehouden tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd en tot vergoeding van alle schade geleden door AVM SERVICE BVBA, onverminderd het recht van AVM SERVICE BVBA op de verbrekingsvergoeding waarvan sprake in art. 18 van deze algemene voorwaarden berekend op de totale contractsprijs.

ART. 20 - ONMOGELIJKHEID UITVOERING OVEREENKOMST

Wanneer AVM SERVICE BVBA ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt AVM SERVICE BVBA zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

ART. 21 - OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING

De totstandkoming van de overeenkomst geldt als overeenkomst van overdracht van schuldvordering.

ART. 22 - ONDERHOUD, HERSTELLINGEN EN GARANTIE

De klant gebruikt de goederen zoals een goede huisvader en neemt de nodige maatregelen om de goederen in een perfecte staat van onderhoud en werking te bewaren. De klant zal het dagelijks onderhoud van de goederen uitvoeren volgens de geleverde gebruiksaanwijzing en zal de goederen in een uitstekende staat van reinheid behouden.

In geval van storing verbindt AVM SERVICE BVBA zich naar best vermogen in te spannen storingen die door de klant aan AVM SERVICE BVBA zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen. Onder storing wordt verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door AVM SERVICE BVBA uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties van de goederen. Er is enkel sprake van een storing indien de klant deze kan aantonen en indien deze storing kan worden gereproduceerd.

Herstellingen gebeuren in principe in de werkhuizen van AVM SERVICE BVBA. De klant is ertoe gehouden om het personeel van AVM SERVICE BVBA of door AVM SERVICE BVBA aangewezen derden steeds toegang te verschaffen tot de plaats waar de goederen staan en alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen.

AVM SERVICE BVBA heeft het recht om geleverde goederen tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn. De garantie van AVM SERVICE BVBA met betrekking tot geleverde goederen en diensten beperkt zich tot en reikt nooit verder dan de garantie op de vervanging van stukken die constructiefouten vertonen. De klant kan zich enkel op de garantie beroepen indien de geleverde goederen gebruikt zijn overeenkomstig de voorziene gebruiksaanwijzing én indien het normale voorgeschreven onderhoud werd uitgevoerd. Het staat AVM SERVICE BVBA vrij herstellingen onder garantie uit te voeren, zelfs indien voldaan is aan alle garantievoorwaarden. Alleszins blijven alle eventuele bijkomende kosten zoals o.a. verplaatsing en werkuren verschuldigd. De garantie neemt van rechtswege een einde vanaf de eerste laattijdige betaling. De inroeping van de garantie dient per aangetekend schrijven te gebeuren. De garantie vervalt volledig indien de geleverde goederen ten kosteloze of ten bezwarende titel vervreemd worden, indien de geleverde goederen verkeerd gebruikt zijn, indien de geleverde goederen gebrekkig onderhouden zijn, indien er schade toegebracht is aan de geleverde goederen door ongeval of door vandalisme en/of indien de koper de minste wijziging en/of herstelling zelf  heeft uitgevoerd of door een derde aan het geleverde goed heeft laten uitvoeren, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AVM SERVICE BVBA. De klant draagt de bewijslast dat de garantie van toepassing is. De klant dient AVM SERVICE BVBA steeds toegang te verlenen tot zijn inrichtingen, teneinde AVM SERVICE BVBA toe te laten zijn contractuele verplichtingen uit te voeren en de juiste gebruikswijze van de geleverde goederen te kunnen controleren. Voor zover door de fabrikant van de geleverde goederen een waarborg wordt verleend, zal deze enkel kunnen ingeroepen worden tegen de fabrikant en dit overeenkomstig de door de fabrikant bepaalde voorwaarden. Navolgende bepalingen opgenomen in dit artikel 22 gelden uitsluitend voor verkoop van consumptiegoederen aan consumenten. De garantie op consumptiegoederen wordt verstrekt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. De klant kan zich enkel op deze wet beroepen indien hij AVM SERVICE BVBA binnen twee maanden na de vaststelling van het gebrek hiervan op de hoogte gebracht heeft. De kennisgeving is enkel geldig indien zij gebeurde door een aangetekend schrijven. Indien het gebrek niet voldoende duidelijk wordt omschreven, vervalt de garantie. Tevens zal bij de vergoeding of de herstelling van de goederen rekening gehouden worden met verergering van het gebrek voortvloeiend uit het gebruik door de klant nadat hij het gebrek had vastgesteld of redelijkerwijze had moeten vaststellen. De verergering valt volledig ten laste van de klant. De voornoemde garantie op consumptiegoederen door AVM SERVICE BVBA is beperkt tot vervanging of herstelling.

ART. 23 -  WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN

AVM SERVICE BVBA is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen voor de klant slechts verbindend worden, indien AVM SERVICE BVBA de gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden heeft overgemaakt aan de klant en de klant geen bezwaren heeft ingediend door middel van een aangetekende brief binnen 14 dagen na ontvangst ervan. Indien de klant tijdig en gemotiveerd te kennen heeft gegeven niet in te stemmen met de gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden, dan zullen de algemene voorwaarden die voor de wijziging en/of aanvulling van toepassing waren, zonder meer van toepassing blijven.

ART. 24 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Alle met AVM SERVICE BVBA afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt en/of de Vrederechter van het Kanton Beringen bevoegd.